Algemene voorwaarden

Tekenworkouts | Versie 26-07-2023

Algemene voorwaarden Tekenworkouts – versie 26.07.2023

Tekenworkouts is gevestigd aan Boskriek 19, 5131 HJ in Alphen en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85753513.

Tekenworkouts biedt o.a. inspirerende audio- en videobelevingen, downloads en fysieke producten aan die jou aan het tekenen zetten. Daarnaast organiseert Tekenworkouts Evenementen en verricht Tekenworkouts diensten in opdracht. Een ware beleving voor meer rust, ontspanning en creativiteit.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruikt kunt maken van de producten en diensten van Tekenworkouts. We hebben geprobeerd deze voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen.

Zijn de voorwaarden op onderdelen toch onduidelijk, neem dan gerust contact op via support@tekenworkouts.nl


Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Tekenworkouts: de aanbieder van producten en diensten en daarmee degene die deze algemene voorwaarden hanteert.

Consument(en): de natuurlijke persoon die niet handelt als beroep of bedrijf die een product of dienst van Tekenworkouts afneemt of wenst af te nemen.

Zakelijke klant(en): de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een product of dienst van Tekenworkouts afneemt of af wenst te nemen.

Koper: de koper van een (online)product, opdrachtgever van een (online)dienst, deelnemer van een lidmaatschap, (online) training/cursus/workshop/event en daarmee de wederpartij van Tekenworkouts.

Aanbod: een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst waaronder een offerte of online aanbod.

Dienst(en): de online en offline diensten die Tekenworkouts in opdracht uitvoert zoals maar niet beperkt tot: webinars, presentaties, trainingen en workshops.

Evenement(en): een publiekelijk aangekondigde gebeurtenis op een welbepaald tijdstip waarvoor publiek een kaartje kan kopen.

Product(en): de digitale en fysieke producten van Tekenworkouts zoals maar niet beperkt tot: kaartensets, downloads, audio- en videobestanden, de tekenworkouts app en doeboeken.

Tekenworkouts app: de mobiele applicatie van Tekenworkouts die aangeboden wordt via een mobiele app store en waarop een lidmaatschap afgesloten kan worden. De Tekenworkouts app bestaat uit: de software, de inhoud (o.a. teksten, afbeeldingen, audio’s, video’s) inclusief toekomstige wijzigingen.  

Lidmaatschap(pen): een duurovereenkomst ook wel aangeduid met membership of abonnement.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden worden ‘Tekenworkouts’ en ‘Consument/Zakelijke klant’ samen ook wel ‘Partijen’ en afzonderlijk ‘Partij’ genoemd en wordt de ‘Consument/Zakelijke klant’ ook wel aangeduid met: ‘je, jij, jou of jouw’.


Artikel 2 – Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, alle Producten en Diensten, offertes, Lidmaatschappen, het gebruik van de Tekenworkouts app, gratis content, facturen en overige werkzaamheden van Tekenworkouts als Tekenworkouts deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Als je een Product of Dienst aanschaft of een offerte opvraagt, word je gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Maak je gebruik van gratis content of sluit je een Lidmaatschap af via een mobiele app store dan ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Als je een overeenkomst sluit met Tekenworkouts of een Lidmaatschap afsluit via een mobiele app store, gaat Tekenworkouts ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.
 3. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de Product(en), Dienst(en) en Lidmaatschap(pen) van Tekenworkouts, zijn eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing en worden die uitdrukkelijk door Tekenworkouts van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven ten behoeve van Consumenten als Zakelijke klanten. Als een bepaling alleen bedoeld is voor één van de twee doelgroepen, wordt dit in de bepaling aangegeven door het gebruik van de begrippen ‘Consument’ of ‘Zakelijke klant’.
 5. Tekenworkouts kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Je wordt vanzelfsprekend op de hoogte gebracht van de gewijzigde algemene voorwaarden.
 6. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk door Tekenworkouts zijn bevestigd.
 7. Wanneer één of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (ongeldig) blijken, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling.
 8. Als de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen Partijen gesloten overeenkomst, dan gaat de overeenkomst voor op deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Aanbod

 1. Het Aanbod van Tekenworkouts is vrijblijvend. Dit betekent dat Tekenworkouts het Aanbod kan wijzigen. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het Aanbod, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Offertes hebben een geldigheid van veertien (14) kalenderdagen na de offertedatum tenzij in de offerte een andere geldigheidstermijn opgenomen is.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Diensten.
 4. Tekenworkouts gaat ervan uit dat de gegevens die jij aan Tekenworkouts verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.
 5. Genoemde prijzen zijn voor Consumenten inclusief btw en voor Zakelijke klanten exclusief btw.
 6. De inhoud van de overeenkomst bestaat uit de Producten, Diensten, Evenementen, Lidmaatschappen en voorwaarden die in het Aanbod zijn omschreven.
 7. Omdat vergissen menselijk is, kun je Tekenworkouts niet houden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen in het Aanbod en programmeer- en/of typefouten op de website, in de Tekenworkouts app en op de social mediakanalen van Tekenworkouts.
 8. Wanneer de termijn van een actie, aanbieding of cadeaubon is verstreken, kun je Tekenworkouts niet meer houden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat Aanbod.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat jij akkoord gaat met het Aanbod van Tekenworkouts en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Wanneer je een Lidmaatschap afsluit voor de Tekenworkouts app ga je een overeenkomst aan met de door jouw gebruikte mobiele app store en niet met Tekenworkouts.
 3. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen zoals
  e-mail.
 4. Tekenworkouts treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen.
 5. Je dient zelf en voor eigen risico te zorgen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (computer, smartphone, tablet, apps en software) om gebruik te kunnen maken van de Producten en Diensten van Tekenworkouts.
 6. Tekenworkouts mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, schriftelijk beëindigen of uitvoering van de overeenkomst uitstellen in de volgende situaties:
  1. Wanneer jij, ook na herhaaldelijk hiertoe verzocht te zijn, geen of onvoldoende medewerking verleent om de overeenkomst goed uit te voeren;
  2. Jij, ook na hiertoe te zijn aangemaand, niet voldoet aan je betalingsverplichting;
  3. Ten aanzien van een Zakelijke klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  4. Aan een Zakelijke klant surséance van betaling (uitstel van betaling) wordt verleend;
  5. Als een Consument wordt toegelaten tot een schuldhulpverleningstraject.

Wanneer Tekenworkouts op grond van dit artikel besluit tot uitstel of beëindiging van de overeenkomst, is Tekenworkouts op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade of kosten die daardoor bij jou ontstaan en blijft je betalingsverplichting bestaan.


Artikel 5 – Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van je Lidmaatschap en/of online Producten van Tekenworkouts te kunnen bekijken, kan het noodzakelijk dat je een account aanmaakt met naam, gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord.  
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor gebruik van een veilig wachtwoord en zult zorgvuldig omgaan met de inloggegevens. Dit betekent onder andere dat je de inloggegevens niet met derden mag delen. Wanneer je voor meerdere personen interesse hebt in een Product of Dienst en/of voor commerciële doeleinden interesse hebt in een Product of Dienst, dien je contact op te nemen met Tekenworkouts via support@tekenworkouts.nl.
 3. Bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van je account, neem je direct contact op met Tekenworkouts.

Artikel 6 – Lidmaatschap en gebruik van de Tekenworkouts app

 1. Tekenworkouts biedt via de Tekenworkouts app verschillende Lidmaatschappen. Een Lidmaatschap wordt gesloten voor bepaalde tijd. De looptijd van het Lidmaatschap wordt in het Aanbod genoemd.
 2. Bij gebruik van de Tekenworkouts app ben je naast aan deze algemene voorwaarden, ook gebonden aan de gebruikersvoorwaarden van de Apple App Store, Google Play Store of andere mobiele app store. Een Lidmaatschap is maandelijks opzegbaar. Tenzij je het Lidmaatschap opzegt, wordt het Lidmaatschap aan het einde van de looptijd automatisch verlengd voor dezelfde looptijd. Opzeggen van het Lidmaatschap doe je via de mobiele app store.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk om de content te raadplegen binnen de looptijd van je Lidmaatschap.
 4. Een Lidmaatschap is voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om iemand anders via jouw account gebruik te laten maken van de Tekenworkouts app.
  Wanneer je het Lidmaatschap anders dan persoonlijk en in privésfeer wilt gebruiken, dien je contact op te nemen met Tekenworkouts via support@tekenworkouts.nl.
 5. Het is niet toegestaan om de Tekenworkouts app of de servers en/of netwerken die daarmee verbonden zijn te belemmeren of te verstoren door o.a. maar niet uitsluitend virussen of andere bestanden, programma’s of code die afbreuk doen aan of schade toebrengen. 
 6. Tekenworkouts zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat jij optimaal gebruik kunt maken van de Tekenworkouts app. Omdat Tekenworkouts gebruik maakt van software van derden, kan Tekenworkouts niet garanderen dat de Tekenworkouts app ook daadwerkelijk op ieder moment toegankelijk is. Bij foutmeldingen kun je contact opnemen met support@tekenworkouts.nl.
 7. Tekenworkouts kan de Tekenworkouts app tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen. Tekenworkouts zal ervoor zorgen dat je hierbij zo min mogelijk hinder ondervindt.
 8. Tekenworkouts heeft het recht de inhoud van de Tekenworkouts app te wijzigen. Dit geeft jou geen recht op restitutie en/of een andere vorm van compensatie.
 9. Alle mobiele datakosten die je maakt door gebruik van de Tekenworkouts app, komen voor jouw rekening.
 10.  In artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten lees je welke gebruiksrechten jij wel en niet hebt op de content in de Tekenworkouts app na betaling van je lidmaatschapskosten.
 11. Wanneer je in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, heeft Tekenworkouts het recht je toegang tot de Tekenworkouts app op te schorten of te beëindigen.

Artikel 7 – Producten

 1. Tekenworkouts biedt zowel digitale als fysieke Producten op afstand. Deze Producten worden online aangeboden o.a. via de website en de Tekenworkouts app. Tekenworkouts behoudt zich het recht voor een bestelling via de website of een lidmaatschap via de Tekenworkouts app, te allen tijde te weigeren.
 2. De in het aanbod getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.
 3. Tekenworkouts staat ervoor in dat Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 4. Producten hebben de eigenschappen die Tekenworkouts in het Aanbod kenbaar heeft gemaakt.
 5. Bezorging van fysieke Producten is mogelijk in Nederland en België met uitzondering van de Waddeneilanden.
 6. Tekenworkouts zal geaccepteerde bestellingen binnen dertig (30) kalenderdagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Wanneer de bezorging van een fysiek Product vertraging ondervindt, ontvang je hierover zo spoedig mogelijk bericht van het extern vervoersbedrijf.
 7. Fysieke Producten worden geleverd door een extern vervoersbedrijf op het adres dat je aan Tekenworkouts kenbaar hebt gemaakt.

Wanneer je een verkeerd adres hebt opgegeven, zijn de kosten voor een eventueel zoekgeraakt Product voor jouw rekening.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van fysieke Producten gaat over op jou vanaf het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen derde.
 2. Je dient een fysiek Product bij levering te controleren op kwaliteit, zichtbare schade en eigenschappen of gebreken. Wanneer er onverhoopt iets mis blijkt bij de levering van het Product, dien je dit zonder onnodige vertraging bij Tekenworkouts te melden.
 3. Op alle door Tekenworkouts aangeboden fysieke Producten, is alleen wettelijke garantie van toepassing.
 4. In het geval een digitaal onderdeel van een Product maar beperkte tijd raadpleegbaar is, wordt dit in het Aanbod aangegeven.

Je bent in dat geval zelf verantwoordelijk om het digitale onderdeel binnen de aangeven periode te raadplegen en hebt geen recht op terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag als je dat niet doet.


Artikel 8 – Diensten & Evenementen

 1. Voor online en offline Diensten van Tekenworkouts, kun je een offerte opvragen. Tickets voor een Evenement koop je via de website of Tekenworkouts app.
 2. Bij de uitvoering van een Dienst/Evenement gaat Tekenworkouts uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat Tekenworkouts haar kennis en ervaring naar beste inzicht, kennis en kunde in zal zetten om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren maar dat Tekenworkouts niet kan garanderen dat jij het gewenste resultaat bereikt en/of in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen. Dit is mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf en de inzet van deelnemers.
 3. Tekenworkouts heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van een Dienst/Evenement. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook geschreven ten behoeve van deze ingeschakelde derden. Tekenworkouts is daarentegen niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.
 4. Voor een goede uitvoering van een Dienst, is jouw medewerking belangrijk. Jij zorgt ervoor dat Tekenworkouts de Dienst goed uit kan voeren en hierbij niet gehinderd wordt door derden.
 5. Jij en alle aanwezige personen dienen zich tijdens de uitvoering van een Dienst/Evenement te houden aan eventuele gedragsregels, instructies en aanwijzingen van Tekenworkouts of door haar ingeschakelde derden.
 6. In het geval een persoon bij de uitvoering van een Dienst/Evenement ongepast gedrag vertoont, in strijd handelt met de fatsoensnormen of door zijn of haar gedrag de uitvoering van de Dienst/Evenement belemmert of bemoeilijkt, heeft Tekenworkouts het recht die persoon onmiddellijk de toegang tot de Dienst/Evenement te ontzeggen. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.
 7. Tekenworkouts gaat ervan uit dat je bij de uitvoering van een Dienst en tijdens een Evenement rekening houdt met de privacy en belangen van anderen. Foto’s, video’s of geluidsopnames van personen mogen daarom alleen gedeeld worden met toestemming van Tekenworkouts en alle personen die op het beeld- en/of geluidsmateriaal te zien of te horen zijn.
 8. Tekenworkouts kan de uitvoering van een Dienst/Evenement annuleren dan wel verzetten als er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst en/of er sprake is van overmacht of een onvoorziene omstandigheid.
 9. Een veranderende groepsgrootte, geef je geen recht op restitutie of vermindering van de offerteprijs.
 10. Bij annulering of tussentijdse beëindiging van een Dienst, heb je geen recht op restitutie en blijf je gehouden de offerteprijs te voldoen.
 11. Bij annulering van een Evenement, vindt er geen restitutie plaats van het aankoopbedrag.
 12. Voor bepaalde Evenementen kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij minder deelnemers behoudt Tekenworkouts zich het recht voor het Evenement te verplaatsen of te annuleren. Dit wordt uiterlijk tweeënzeventig (72) uur voor aanvang schriftelijk aan jou gecommuniceerd.

Artikel 9 – Wettelijke bedenktijd voor Consumenten

 1. De Consument heeft bij een koop op afstand (via Whatsapp, e-mail, social media, telefoon of de website) een wettelijk recht van ontbinding (herroepingsrecht). Dit betekent dat de Consument de koop binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het Product, zonder opgaaf van redenen, kan ontbinden. Wanneer een bestelling uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag dat de Consument het laatste Product uit de bestelling heeft ontvangen.
 2. Het wettelijke recht van ontbinding geldt niet voor Zakelijke klanten.
 3. Wanneer de Consument gebruik wil maken van het wettelijke recht van ontbinding, dient de Consument contact op te nemen met Tekenworkouts via support@tekenworkouts.nl of het Modelformulier herroeping in te vullen. De Consument zal het Product, zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking, binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de koop, aan Tekenworkouts retourneren. De retourkosten komen hierbij voor rekening van de Consument.
 4. Tijdens de bedenktijd mag de Consument het Product uitpakken met als doel de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen op een manier zoals de Consument dit in een fysieke winkel ook zou doen. De Consument gaat hierbij zorgvuldig om met het Product. Wanneer er waardevermindering optreedt tijdens de bedenktijd, dan is de Consument hiervoor aansprakelijk.
 5. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van het wettelijke recht van ontbinding, ligt bij de Consument.
 6. Na ontvangt van de retourzending, ontvangt de Consument een bevestiging en zal het aankoopbedrag binnen veertien (14) kalenderdagen teruggestort worden.
 7. De wettelijke bedenktijd geldt niet voor digitale Producten zoals printables, audiobestanden en online doeboeken omdat die Producten bestaan uit een digitale inhoud die de Consument direct na aanschaf kan bekijken. De Consument doet bij de aankoop van deze Producten uitdrukkelijk afstand van de wettelijke bedenktijd.
 8. De wettelijke bedenktijd is ook niet van toepassing op een Lidmaatschap. Door het Lidmaatschap af te sluiten, stemt de Consument ermee in om direct toegang te krijgen tot de content in de Tekenworkouts app. De Consument verklaart daarmee afstand te doen van het wettelijke recht van ontbinding.
 9. De wettelijke bedenktijd is tot slot niet van toepassing op de door Tekenworkouts aangeboden Diensten en Evenementen. Diensten en Evenementen van Tekenworkouts vallen onder een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode afgesproken wordt zoals bedoeld in artikel 6:230p onder e van het Burgerlijk Wetboek. Je hebt hierbij wel het recht een andere persoon in jouw plaats te stellen mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden.

Artikel 10 – Prijzen, facturatie en betaling

 1. Online aankopen dienen te worden betaald via de door Tekenworkouts aangeboden betaalopties. Je ontvangt de betaalbevestiging automatisch op het door jou doorgegeven e-mailadres.
 2. Lidmaatschappen worden betaald via de door Google Play Store en Apple App Store of andere mobiele app store aangeboden betaalopties. Je sluit dus een overeenkomst met de gebruikte mobiele app store. Heb je vragen over je betaling of Lidmaatschap dan kun je terecht bij jouw mobiele app store.
 3. Tekenworkouts kan zowel vooraf, in termijnen als achteraf factureren. Partijen zullen dit vooraf overeenkomen. De betalingstermijn voor facturen bedraagt dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats door overschrijving op het rekeningnummer van Tekenworkouts onder vermelding van het factuurnummer.
 4. Tekenworkouts heeft het recht haar prijzen te verhogen. Wanneer een prijsverhoging zich voortdoet binnen drie (3) kalendermaanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet in het geval de prijsverhoging het gevolg is van gewijzigde wet- en regelgeving of een omstandigheid die bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet te voorzien was.
 5. In het geval prijzen van een Lidmaatschap wijzigen, word je hiervan minimaal dertig (30) kalenderdagen vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.
 6. Betaling in termijnen is alleen na schriftelijke goedkeuring van Tekenworkouts mogelijk. Tekenworkouts kan hier voorwaarden aan verbinden.
 7. Tekenworkouts blijft eigenaar van geleverde Producten totdat je aan je betalingsverplichting hebt voldaan. Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten blijft overeenkomstig van toepassing.
 8. In het geval een betaling niet op tijd door Tekenworkouts is ontvangen of een betaling wordt gestorneerd, ontvang je een eenmalige betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Blijft na deze betalingsherinnering de betaling nog steeds uit, dan ben je in verzuim en kan Tekenworkouts wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag.
  Ook heeft Tekenworkouts dan het recht de wettelijk bepaalde incassokosten bij jou in rekening te brengen. Bij een lidmaatschap kan Tekenworkouts je de toegang tot de Tekenworkouts app ontzeggen. Je betalingsverplichting blijft bestaan.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schorten je betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 – Disclaimer & affiliate links

 1. De Diensten en Producten van Tekenworkouts zijn niet bedoeld om jou te leren tekenen. De Tekenworkouts app en de overige Diensten en Producten van Tekenworkouts kunnen dan ook niet gezien worden als leerplatform maar enkel als amusement en ontspanning.
 2. De Tekenworkouts app en de overige Diensten en Producten van Tekenworkouts kunnen niet gezien worden als vervanging van (creatieve) therapie of medische behandelingen en mogen ook niet als zodanig ingezet worden.
 3. De website van Tekenworkouts bevat affiliate links naar website buiten het domein van Tekenworkouts. Door op deze links te klikken, word je naar de website van een adverteerder geleid. Wanneer je een overeenkomst sluit dankzij de affiliate link, wordt de overeenkomst aangegaan met de adverteerder en niet met Tekenworkouts.
 4. Tekenworkouts ontvangt van de adverteerder een vergoeding voor gesloten overeenkomsten via de affiliate link.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Tekenworkouts is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Tekenworkouts. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst en omzet, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Tekenworkouts is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. Bij een Lidmaatschap is de aansprakelijkheid van Tekenworkouts beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst over maximaal zes (6) kalendermaanden.
 3. Aanwezigheid bij een door Tekenworkouts geboden Dienst of Evenement, geschiedt op eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid, veiligheid en persoonlijke bezittingen.
 4. Wanneer je schade toebrengt aan de locatie of bezittingen van Tekenworkouts of derden, dan ben je hiervoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.
 5. Tekenworkouts is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Tekenworkouts is uitgegaan van door of namens jou verstrekt onjuiste of onvolledige gegevens. Invoerfouten bij het plaatsen van een bestelling, komen voor jou rekening en risico.
 6. Tekenworkouts is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van derden zoals providers, softwareleverancier, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van twaalf (12) kalendermaanden na beëindiging van de overeenkomst.
 8. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Tekenworkouts.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die bestaan op teksten, afbeeldingen, audio’s en video’s en overige content welke worden getoond via de website, in de Tekenworkouts app, tijdens de uitvoering van een Dienst of Evenement, in de door Tekenworkouts aangeboden Producten of in welke content dan ook, berusten uitsluitend bij Tekenworkouts of een derde en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Tekenworkouts worden vermenigvuldigd, worden gewijzigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 2. Door aanschaf van een Product of door het afsluiten van een Lidmaatschap en het voldoen aan je betalingsverplichting, ontvang je van Tekenworkouts een gebruiksrecht (licentie) om het Product of de Tekenworkouts app te gebruiken. De licentie is persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sub-licentieërbaar. De licentie loopt zolang je lidmaatschap duurt.
 3. Het is verder niet toegestaan om de Tekenworkouts app of delen ervan:
  1. commercieel te exploiteren;
  2. te kopiëren, te wijzigen of een afgeleid werk van (delen van) de Tekenworkouts app te maken (behoudens voor zover dit bij dwingend recht is toegestaan).
  3. de toegang tot de Tekenworkouts app aan derden te verstrekken, te leasen, in licentie te geven of te verhuren.

Er mogen dus geen geluidsopnames of video’s gemaakt worden van de Tekenworkouts app;

 1. Het is niet toegestaan de Tekenworkouts app in te zetten voor commerciële doeleinden. Wil je dit wel, dan dien je contact op te nemen met Tekenworkouts via support@tekenworkouts.nl.
 2. Naast de in dit artikel opgenomen bepalingen kan Apple’s App Store, Google Play Store of een andere mobiele app store voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de Tekenworkouts app en het gebruik ervan.

Artikel 14 – Klachten

 1. Wanneer je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dan dien je dit binnen twee (2) kalendermaanden na het ontstaan ervan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Tekenworkouts via support@tekenworkouts.nl.

Voor Zakelijke klanten geldt een klachttermijn van veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de klacht.

 1. Tekenworkouts zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 2. Wanneer de Consument een klacht heeft over een aankoop via de website of het afsluiten van een lidmaatschap, dan kan de Consument een klacht in te dienen via het ODR-platform van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/odr
 3. Houd er rekening mee dat het indienen van een klacht je betalingsverplichting niet op schort.

Artikel 15 – Toepasselijk recht & forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Lukt dat niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de Partijen als geschil worden gezien.

Algemene Voorwaarden

Versie 15 november 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden van Tekenworkouts. Het adres van Tekenworkouts is Boskriek 19, 5131 HJ Alphen, met het KvK-nummer 85753513. Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@tekenworkouts.nl of per post: Tekenworkouts, Boskriek 19, 5131 HJ Alphen. 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Tekenworkouts: de aanbieder van de dienstverlening en producten. 
 2. Dienstverlening/Product: offline en online producten zoals kaartensets met online audio’s, losse audio producten, memberships, online cursussen. Allen met digitale content die via de Website van Tekenworkouts geleverd wordt;
 3. Audio: een online product dat via de website van Tekenworkouts geleverd wordt;
 4. U/Opdrachtgever: natuurlijk persoon, koper van een product, deelnemer van een membership, online cursus, ontvanger van producten, de digitale inhoud, wederpartij van Tekenworkouts;
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Website: www.tekenworkouts.nl

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Tekenworkouts en U (de “Opdrachtgever”). Wij verstrekken deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan U. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.tekenworkouts.nl/algemene-voorwaarden
 2. Door onze website te bezoeken en/of onze producten aan te schaffen, stemt U/Opdrachtgever in met de algemene voorwaarden van Tekenworkouts. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze website zoals browsers, leveranciers, klanten en/of handelaren.
 3. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en/of onze website aan te passen of delen ervan te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de U/de Opdrachtgever om hiervan op de hoogte te blijven. 
 4. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 

Artikel 3 – Dienstverlening 

 1. De dienstverlening van Tekenworkouts bestaat uit offline en online producten zoals kaartensets met online audio’s, losse audio producten, memberships, online cursussen. Vaak hebben de producten een digitale inhoud die via de website van Tekenworkouts geleverd wordt.
 2. Voor elk nieuw product dat in de toekomst wordt toegevoegd aan de webwinkel gelden deze algemene voorwaarden.  

Artikel 4 – Winkelen bij Tekenworkouts

 1. Bestelling: zodra de gehele betaling door ons is ontvangen, wordt uw bestelling geaccepteerd en sturen we een bevestiging dat de bestelling is verwerkt, wat een niet bindende aanvaarding van uw bestelling is. Onze aanvaarding van uw bestelling wordt geleverd met de verzendbevestiging. We behouden ons het recht voor om een bestelling op elk moment en zonder aansprakelijkheid te weigeren.  
 2. Beschikbaarheid: alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Indien uw bestelling niet uit voorraad leverbaar is, nemen wij contact met u op. U kunt wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of uw bestelling annuleren.
 3. Kortingscodes: per bestelling is het gebruik één kortingscode toegestaan. Indien correct ingevoerd, genereert de kortingscode de korting in uw winkelmandje. Helaas is het niet mogelijk om codes achteraf te verwerken nadat de bestelling is geplaatst vanwege de kosten van bankverwerkingskosten voor restituties. De beste manier om op de hoogte te blijven van aanbiedingen is via sociale media.
 4. Klantenservice: We helpen je graag wanneer je vragen of opmerkingen hebt over Tekenworkouts via de e-mail (info@tekenworkouts.nl).  
 5. Bestelfouten: U kunt fouten in uw bestelling corrigeren tot het punt waarop u tijdens het bestelproces op doorgaan met afrekenen klikt. Als de bestelling is verzonden, bent u aansprakelijk voor de kosten van levering aan en retourlevering. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie.
 6. Prijzen: Let op: de aankoopvaluta is EURO – alle andere valuta kunnen alleen als richtlijn worden gebruikt. Alle prijzen zijn inclusief BTW tegen de huidige tarieven. Tekenworkouts mag de prijs voor de dienstverlening van memberships en online cursussen tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.  Als Tekenworkouts genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of gebruikte dienstverlening worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding. 
 7. Levering: voor de bezorging moet u extra betalen. Het tarief is afhankelijk van het bestelde land. Elke bestelling voor 12.00 uur wordt dezelfde werkdag verzonden en de volgende dag na 12.00 uur. We bezorgen de goederen op het adres dat u opgeeft voor levering in uw bestelling. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor niet-levering als gevolg van een fout op de besteladressen, noch voor verlies of schade aan de goederen nadat ze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies (tenzij dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid). Wij leveren alleen in Nederland en België. Levertijden zijn niet gegarandeerd. Als de levering wordt vertraagd door een oorzaak buiten onze wil, wordt de leveringstermijn met een redelijke termijn verlengd.

Artikel 5 – Toegang Dienstverlening/Product

 1. Je krijgt toegang tot de Dienstverlening/Product wanneer U/Opdrachtgever een aanschaf heeft gedaan via de Website. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de Dienstverlening/Product door Tekenworkouts is ontvangen.
 2. Bij de aankoop van een membership of online cursus moet U/de Opdrachtgever een account maken op de Website. Met dat account krijg U/Opdrachtgever toegang tot de Dienstverlening/Product. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig en het is niet toegestaan om deze met anderen te delen. 
 3. Toegang tot de Dienstverlening/Product is persoonlijk en mag U/Opdrachtgever niet met anderen delen. Wanneer Tekenworkouts merkt of vermoedt dat de inloggegevens of de inhoud van de Dienstverlening/Product toch met anderen worden gedeeld, mag Tekenworkouts de verdere toegang tot de Dienstverlening/Product ontzeggen, zonder dat Tekenworkouts een schadevergoeding verschuldigd is. 
 4. De inhoud van de Dienstverlening/Product wordt via een fysieke kaartenset en/of via de Website geleverd. 
 5. U/de Opdrachtgever blijft toegang houden tot de Dienstverlening/Product, zolang deze bestaat, waarbij Tekenworkouts garandeert dat de Dienstverlening/Product na aanschaf minimaal zes maanden beschikbaar is. 
 6. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heeft U/De Opdrachtgever soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeert Tekenworkouts altijd zo snel mogelijk op te lossen. 
 7. Heeft U/de Opdrachtgever de Dienstverlening/Product aangeschaft en mislukt de automatische incasso, dan kan de toegang tot de Dienstverlening/Product tijdelijk worden geblokkeerd en berekent Tekenworkouts de eventuele extra kosten van de gemaakte incasso door aan U/Opdrachtgever. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Tekenworkouts is niet aansprakelijk voor wat U/Opdrachtgever wel of niet doet aan de hand van de Dienstverlening/Product van Tekenworkouts. 
 2. Tekenworkouts is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van de Dienstverlening/Product.
 3. U/de Opdrachtgever bent/is zelf verantwoordelijk voor wat U met de inhoud van een product, audio of cursus doet, de keuzes die U maakt, hoe U informatie toepast en wat U wel of niet met adviezen doet. 
 4. Tekenworkouts is niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van een product, audio of cursus van Tekenworkouts. 
 5. Alle informatie die wordt verstrekt in verband met de producten en diensten is bedoeld ter inspiratie, educatie en amusement voor een algemeen publiek en niet als specifiek advies voor een individu of bedrijf. De geproduceerde inhoud is in geen geval bedoeld om het gedrag of de mening van de gebruikers te beïnvloeden. Geen van onze producten en diensten mag enig medisch of psychologisch advies vervangen. Tekenworkouts garandeert niet dat de informatie uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.

Artikel 7 – Copyright

 1. Voor zowel het kaartendeck van Tekenworkouts, alle online en overige producten, het merk, het logo, de illustraties, de foto’s, de teksten en de inhoud geldt het copyright en het intellectueel eigendomsrecht voor zowel de website als de producten. Tekenworkouts mag niet worden gereproduceerd, gebruikt of vertegenwoordigd –  may not be reproduced, used or represented, in whole or in part, without written authorisation from Tekenworkouts under penalty of legal proceedings. In accordance with the provisions of the Dutch Intellectual Property Code, only private use is authorised.

Artikel 8 – Privacy

 1. Uw gebruik van onze diensten is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat in deze voorwaarden is opgenomen. Door een van onze diensten en producten te gebruiken, erkent u en stemt u in met onze vergaring en gebruik van informatie zoals uiteengezet in het privacybeleid

Artikel 9 – Overmacht

 1. Tekenworkouts hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Tekenworkouts  kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn. 
 3. Als Tekenworkouts  zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Tekenworkouts  het nagekomen deel factureren. 

Artikel 10 – Annuleren en restitutiebeleid

U heeft het wettelijke recht om uw bestelling binnen veertien dagen na ontvangst van uw goederen te annuleren. Als u uw bestelling wilt annuleren, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U hoeft ons geen reden op te geven voor de annulering, maar u bent wel verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met de retourzending. Annuleringen worden alleen verwerkt met een door ons verstrekt retournummer. Nadat u ons binnen 14 dagen heeft laten weten dat u het product wilt retourneren, heeft u nogmaals 14 dagen om ervoor te zorgen dat het product is geretourneerd. Het is noodzakelijk dat u het ontvangstbewijs van uw retourzending bewaart, zodat we het kunnen volgen. Op voorwaarde dat de betreffende goederen door u worden geretourneerd en door ons worden ontvangen in de staat waarin ze zich bevonden toen ze bij u werden afgeleverd, betalen wij u het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling terug. Als u een product retourneert dan mag het product niet geopende zijn en moet het in de originele verpakking retour gestuurd worden. Als u de aan u geleverde goederen niet retourneert of de kosten van levering niet betaalt, hebben wij het recht om de directe kosten van het terughalen van de goederen in mindering te brengen op het aan u door ons terug te betalen bedrag. Dit is ook van toepassing wanneer wij defecte of beschadigde producten retour ontvangen. Als u uw bestelling annuleert, maar wij hebben de goederen al verwerkt voor levering, dan is het niet toegestaan de goederen uit te pakken wanneer u ze ontvangt en moet u de goederen zo snel mogelijk naar ons terugsturen op ons contactadres op eigen kosten en risico.

Retourzendingen kunnen naar het volgende adres gestuurd worden:

Tekenworkouts
Boskriek 19
5131 HJ Alphen (Noord-Brabant)